Maranata kommenterar det inställda julfirandet :)

Maranata – Still going strong!

Allas vår favvisrörelse Maranata har nu kommenterat skolornas inställa julfirande. Ja det blev kommentarer om precis allt.
Jag lägger in hela texten här som jag hittade den på deras hemsida, för er som inte orkar läsa att så finns en förkortad version i slutet av detta inlägg:
Inställt julfirande – gäller alla
I skrivande stund har tre skolor på västkusten beslutat ställa in årets gemensamma julfirande i de kyrkor man vanligtvis besöker i samband med höstterminens avslutning. Anledningen sägs vara en protest mot att vissa präster skrivit på en lista mot välsignelse av homosexuella par. Därför ska nu alla elever och lärare i aktuella skolor tvingas ta ställning mot dessa präster.
Valfrihet och yttrandefrihet är väl använda uttryck i debatten kring de homosexuellas situation i samhället, men ack så enkelriktad. Den enda frihet som tycks vara gällande och godtagbar är att tänka positivt och aktivt ta ställning för enkönade relationer.
Vem frågar efter vad de elever och lärare anser, som kanske med sin övertygelse reagerar mot att samhället matchar fram en livsstil som konsekvent visar sig leda till upplösning och moraliskt förfall?
Bevisen är många på att en homosexuell livsföring är destruktiv och nedbrytande för människan. Den livsstil som propageras för, exempelvis genom gayvärldens internetpublikationer, måste med nödvändighet varnas för. Men istället för att ta bladet från munnen och uttrycka det alla egentligen vet, att exempelvis den immunförsvarsnedbrytande sjukdomen AIDS har stor spridning i dessa kretsar, framförs ständigt glamorösa och fördelaktiga budskap som uppmuntrar till utlevd homosexualitet.
Vi ska titta på en annan koppling, något som tidningen Maranata! visade på i en uppmärksammad artikel i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001. Men nu gäller det Frankrike 2005. Likt en kokande kittel förvandlades dess gator, område efter område på plats efter plats, till okontollerbara slagfält. För att få bukt på situationen tvingades myndigheterna till att utlysa undantagstillstånd och ta hjälp av militären.
Orsaken till kravallerna i Frankrike tidigare i höst har efterforskats utav landets allmänna underrättelsetjänst Renseignements Généraux, en organisation med tiotusentals informatörer runt om i Frankrike.Vad man kommer fram till är att det inte ligger några politiska krafter bakom upploppen, inga islamister eller andra organiserade grupper. Däremot finner man ett totalt missnöje och ett havererat förtroende gentemot myndigheterna.
Svenska Dagbladet beskriver i en avslöjande artikel hur landets arbetsmarknadsminister Gérard Larcher förklarar situationen. Enligt honom bottnar problemen i familjens sönderfall och i polygami och omoral. Onaturliga familjekonstellationer helt enkelt, ett problem som även Latinamerikas länder ser som ett direkt hot mot nationernas bevarande. Polyamor är ett populärt inslag i den svenska debatten och diskuteras på hög politisk nivå.
Att samtal om samlevnad i relationer med fler parter än två överhuvudtaget förs på hög politisk nivå, är absurt, samtidigt som det är ett självklart, oundvikligt resultat av den promiskuösa människosyn som fått fritt utrymme i politik och kulturlliv.
I Sverige arbetar regering och riksdag fram skamliga lagförslag, parallellt som vi ser hur en pingstpredikant förts inför rätta för inget annat brott än att ha förkunnat Guds ord. Rättegången var ända uppe i högsta instans där predikanten friades, inte tack vare svensk lagstiftning, men på grund av de mänskliga rättigheter om religions- och yttrandefrihet som finns nedskrivna i den Europeiska konventionen, som står över svensk lag.
Att en predikant ställs på de anklagades bänk på grund av att han läser vad Bibeln säger om samlivet, om äktenskapet och om homosexualiteten, är ett tecken på att vi lever i ett sjukt samhälle; ett samhälle i upplösning.
Något som ofta accentueras i debatterna är just denna frihet som ska gälla alla människor. Frihet att själv välja livsstil. Paradoxalt nog pågår samtidigt en process när det gäller vigselförrättare och partnerskapsförrättare, att båda i framtiden ska utgöra ett och samma uppdrag. Det innebär att alla som innehar den rollen idag inte bara har rättighet, utan även skyldighet att utföra båda akterna. Gång på gång betonas dock motsägelsefullt i debatten hur det handlar om att värna varje individs vilja och frihet.
Friheten som det så vackert talas om gäller inte längre. Samhället är på väg att bli totalitärt med en yttrande- och religionsfrihet som sakta men säkert inskränks. Nästa steg är det som Dagens Nyheter under oktober månad informerade om: ”Borgerlig vigselförrättare måste viga homopar”.
Regeringen har med rekordfart överlämnat en remiss till lagrådet som säger att den nya lagen ska träda i kraft redan den 15 april nästa år. De normala stegen med diverse remissinstanser har lagts åt sidan och på det sättet har man frångått de demokratiska principer samhället sägs vara uppbyggt på. Enligt den lagen kommer alltså alla som idag är vigselförrättare också tvingas till att registrera och välsigna partnerskap. Det ska gälla undantagslöst alla, även dem som inom olika trossamfund idag fungerar som vigselförrättare. Alla ska stå till tjänst för att registrera partnerskap.
I lagrådsremissen står följande: -De uppgifter som ankommer på förrättaren utgör myndighetsutövning och förrättaren är alltså i denna funktion en företrädare för det allmänna. Han eller hon bör därmed vara beredd stå bakom grundprincipen att äktenskap och partnerskap är jämbördiga.
Förslaget motiveras även med att det anses onödigt att förordna separata förrättare, då det i stort sett gäller samma uppdrag. Med tanke på att det handlar om en myndighetsutövning så finner man ingen anledning att ta hänsyn till de personer som anförtrotts uppgiften enligt äldre regler. Datumet 15 april 2006 är satt för att ge dem som innehar uppgiften idag nödvändig tid att överväga om han eller hon av någon anledning önskar frånträda sitt uppdrag innan lagändringarna träder i kraft.
Det som handlade om frivillighet är borta. Istället kommer det totalitära och absolut tvingande som vi möter på olika plan i samhällets utveckling. Var och en som vill fungera i samhället ska tvingas att säga ja till vad Bibeln kallar för ogudaktiga relationer.
Parallellt matchar man inom den Svenska kyrkans ram fram att öppna kyrkolokalerna för kyrkliga ceremonier. Enligt kyrkan finns idag en stor majoritet för så kallade homovigslar. På liknande sätt har vi kunnat följa media som dag efter dag metodiskt bearbetar våra sinnen. Redan från tidig skolålder talas om dessa nya människovärden med en ny syn på samlivet, och nya samlevnadsformer, som om det vore något naturligt.
Inom kyrkan har man tidigare lyft fram att ämbetsutövningarna handlar om frivillighet, där beslut om att välsigna homosexuella par eller inte överlämnats till prästens eget omdöme att avgöra. Efter kyrkomötets beslut om att öppna kyrkorummet för homovälsignelser engagerades människor att skriva på protestlistor och listor mot protestlistorna osv, något som visar på den stora oenighet som finns inom kyrkans sfär. För att återställa ordningen träder ärkebiskop K G Hammar fram och säger i Kyrkans tidning att ”kyrkoherden måste ordna välsignelseakt. Varje kyrkoherde är skyldig se till att de homosexuella par som önskar en välsignelseakt, får den i sin hemförsamling.”
Även här ser vi alltså hur detta tvingande element kommer in. Alla, oavsett samvete eller övertygelse, ska i sina ämbeten bistå en påstått förtryckt grupp i samhället och säga ja och anamma det Bibeln så tydligt benämner perversiteter, som om det skulle gälla något normalt och ge det gudomlig välsignelse. Kyrkan utger sig väl ändå för att vara en Guds ords försvarare? Trots det har man fräckheten att använda samma Guds ord till att välsigna det Bibeln varnar för.
Maranataförsamlingen gav för många år sedan ut en bok titulerad ”Låt dig inte luras av homosexmaffian”, vilken idag är mycket aktuell och värd att läsas. Första upplagan hade just den titeln, för att då, 1982, framställdes i media en falsk bild från de homosexuellas organisation om hur en påstådd grupp i samhället var extremt lidande och utsatt, något som var nödvänidgt att avslöja. Man gick långt i sina bedrägerier för att väcka medborgarnas medömkana.
Då det 1999 var dags för en ny upplaga sa författaren Arne Imsen att vi måste byta titel på boken, för den tid vi levde i då är redan förbi. Idag ställer den homosexuella rörelsen helt andra krav på samhället, varför titeln ändrades till ”Låt dig inte skrämmas av homosexmaffian”. Boken gavs ut och titeln har verkligen slagit in. Det är just den här menataliteten vi idag upplever i samhället, att allt motstånd skräms till tystnad, med stöd från riksdag, regering och andra samhälleliga organisationer. Statliga medel pumpas in för att användas till att påverka medborgarna in i en livsstil som för samhället är upplösande och destruktiv.
Högsta domstolen friade pingstpredikanten Åke Green men utvecklingen mot det totalitära samhället, en koloss på lerfötter, går vidare. Idag finns fortfarande möjlighet att förkunna allt Guds rådslut till frälsning. Använd tiden väl och utnyttja varje möjlighet till att varna vårt folk. Evangelium är en Guds kraft till frälsning, men natten kommer då ingen längre kan verka.

Ja det Marantata skriver är att samhället är i upplösning, ja de kommer gå totalt åt skogen för oss alla. Om vi inte omedelbart börjar förkunna Guds ord! Halleluja yeah man!
Egentligen vet jag inte om man ska avsky Maranata eller istället bara se dom som Emil såg på Lina i Lönnberga, ”De får gå här som katta ungefär”.
Fast så här nära jul är det kanske tråkigt att avsky så jag väljer Emils stil istället.
En stor eloge till Maranata som i alla fall aldrig ger upp. De för samma budskap hela tiden vilket nästan är skickligt.
En sak reagerade jag däremot på:
Vad man kommer fram till är att det inte ligger några politiska krafter bakom upploppen, inga islamister eller andra organiserade grupper. Däremot finner man ett totalt missnöje och ett havererat förtroende gentemot myndigheterna.
Men snälla Maranata kallar ni inte det politiskt. Missnöje mot samhället brukar ganska ofta leda till politisk kamp sedan. Har skett ganska många gånger.
Maranata är hycklare, stora hycklare. De skriker om yttrandefrihet och frihet, men friheten de vill ha är deras frihet.
Och den klarar i alla fall jag mig jättebra utan.

Bookmark the permalink.

4 Responses to Maranata kommenterar det inställda julfirandet :)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *