Homosossarna

Gick idag med i Homosexuella socialdemokrater.


Att jag är röd i politisk färg är väl ingen direkt nyhet. Att jag numer sedan ungefär ett år tillbaka är medlem i SAP är väl kanske en nyhet för vissa. Visst, jag är egentligen rödare än vad SAP är idag men samtidigt är det så att Sossarna ändå är det parti som idag tar något ansvar och inte bara flummar runt som jag tycker att de andra partierna gör, och sossarnas partiprogram är och kommer alltid bli det mest överlägsna när det gäller solidaritet, jämlikhet och rättvisa, och det man inte uppnår idag får man kämpa sig till i morgon. Det är politik för mig.
Därför kändes det vettigt att gå med i ”homosossarna” för när det gäller HBT-frågor har Socialdemokraterna långt kvar att gå även om väldigt mycke bra hänt på kort tid de senaste åren.
Bara för att jag är så snäll så klipper jag här in utdraget från homosossarnas program, själv anser jag det vara mycket bra.
Sexuell identitet
Att avgöra vem som är homo- och bisexuell eller inte är varken lätt eller nödvändigt. Varje individ måste själv få definiera sin sexuella identitet och avgöra om hon vill kalla sig heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller något annat. Målet är att samhällets värderingar skall ändras så att ingen behöver dölja sin homo- eller bisexualitet.
Homosexuella socialdemokrater anser att det är mindre viktigt att veta vem som är homo- och bisexuell eller varför en person är det. Det är viktigare att veta varför vissa människor har fördomar mot homosexuella och hur detta kan motverkas.
Samhället måste fullt ut acceptera att kärlek och sex mellan människor av samma kön är likvärdig med kärlek och sex mellan människor av olika kön. Detta handlar inte enbart om att ändra diskriminerande lagar. I grund och botten handlar det om att heterosexualitet inte längre skall ses som normen.
Lesbiska osynliggörs ofta både som kvinnor och som homosexuella. Därför är synliggörande av lesbiska och lesbiskas levnadsvillkor mycket viktigt.
Bisexuella blir ofta, av såväl homosexuella som heterosexuella, betraktade som opålitliga eller till och med som svikare om de har partner av ”fel” kön. Därför är synliggörandet av bisexuella viktigt liksom att informera om och aktivt motverka fördomar mot bisexuella.
HBT: Förkortning för homo- bisexuella och transpersoner.
Familjen
Homosexuella socialdemokrater anser att en samhällsstruktur som innebär att män får ett övertag enbart i kraft av sitt kön inte kan kombineras med homo- och bisexuellas frigörelse.
Homo- och bisexuella, liksom många heterosexuella, skapar nya familjemönster i en bred gemenskap som alternativ till den traditionella kärnfamiljen och som en spegling av mångfalden. Därför måste familjebegreppet breddas och varje person själv tillåtas avgöra hur familjen ser ut och vilka som ingår. Ingen familjeform är bättre eller sämre än någon annan. De erfarenheter som homo- och bisexuella har av andra familjer än kärnfamiljen kan berika samhället när det gäller attityden till samlevnad, sexualitet samt friare och mer medvetna attityder till de traditionella könsrollerna.
Oavsett i vilka sammanhang barn diskuteras måste utgångspunkten vara barnens bästa. Den viktigaste åtgärden för att ge barn till homo- och bisexuella en bra uppväxt är att minska fördomarna kring homosexualitet och kring den homosexuella familjen. Barnets välbefinnande påverkas mest av den psykosociala miljön och av föräldrarnas vilja och förmåga att ta hand om barnet. Det är inte könet på mammas eller pappas partner som avgör om barnet får en bra uppväxt.
Fördomar om homosexuella och barn är inte ett argument för att homosexuella skall avstå från att skaffa barn. Det är däremot ett argument för att intensifiera arbetet mot fördomar för att barn till homosexuella inte skall drabbas. Ansvaret att motverka okunskap och negativa attityder mot homosexuella och barn ligger på alla människor.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att homosexuella skall ha samma möjlighet som heterosexuella att ingå borgerligt eller kyrkligt äktenskap.
Att barn till homo- och bisexuella skall ha samma juridiska trygghet som barn till heterosexuella.
Att homosexuella skall ha samma möjlighet att inseminera och adoptera som heterosexuella.
Skolan
Skolan skall forma eleverna till fördomsfria medborgare. På samma sätt som skolan skall lära ut demokratins fördelar framför auktoritära samhällssystem skall skolan lära ut uppfattningen om alla människors lika värde. Det innebär att skolan skall lära barn och ungdomar att homo- och bisexuella är en naturlig del av ett mångkulturellt samhälle där alla människor har samma värde och berättigande.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att alla elever skall få en god utbildning om homo- och bisexualitet och homo-, bisexuellas och transpersoners situation,
Att kommuner sätter upp mål och riktlinjer i skolplanen för hur utbildning kring homo-, bisexualitet, sexuell identitet och könsidentitet ska bedrivas, Att skolan i sitt hälsoarbete (skolsköterskor, kuratorer etc.) har tillräcklig kompetens och engagemang att möta både homo- och bisexuella ungdomars såväl som unga transpersoners behov av stöd,
Att böcker och tidskrifter, som på ett positivt sätt tar upp homo-, bisexuellas och transpersoners situation, finns lättillgängliga på skolbiblioteken.
Att utbildningen i HB-frågor omgående förbättras vid den eftergymnasiala utbildningen till olika yrken som läkare, lärare, socionom, polis, präst, journalist och psykolog,
Att också annan högskoleutbildning bidrar till synliggörandet av frågor som är viktiga för att förbättra situationen för homo-, bisexuella och transpersoner,
Att kurslitteraturen väljs så att den också innehåller information om homo-, bisexuellas och transpersoners situation.
Hälsofrågor
Det är vårdbehovet som skall avgöra vilken vård man får, inte tillgång på pengar och kontakter. Alla skall få vård på lika villkor. Det förutsätter att personalen inom sjukvården har en bred kunskap om olika gruppers livsvillkor. Ibland kan det vara motiverat med speciella mottagningar riktade till särskilda grupper som har särskilda behov. Homo- och bisexuella samt transpersoner har särskilda hälsoproblem som motiverar särskilda insatser.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att all vårdande personal i sjuk- och hälsovården och i synnerhet anställda inom kurators- och psykologisk verksamhet, psykiatri, psykoterapi etc. får utbildning av sin arbetsgivare som ger dem en bra HBT-kompetens,
Att HBT-kompetensen ges en extra hög vikt för personal på gynekologmottagningar, mödravård och förlossningsavdelningar ungdomsmottagningar, skolhälsovård och specialistavdelningar för vård och utredning av transsexuella,
Att det på några ställen i landet finns gynekologmottagningar som är särskilt inriktad på lesbiska och att information kring denna/dessa får tillräckligt stor spridning.
HIV
Homosexuella socialdemokrater anser att lagstiftningen om hiv skall bygga på principerna om rättssäkerhet, anonymitet och den enskildes frihet under ansvar. Ingen kan frita sig från ansvar för sina egna sexuella handlingar, oavsett om man är hivpositiv, hivnegativ eller inte känner till sin hivstatus.
Vi menar att smittskyddslagen motverkar effektiv och realistisk hivprevention, och medför att många bögar väljer att inte testa sig på grund av att man inte vill underordna sig smittskyddslagen. Straffrättsligt bör medveten spridning av hiv istället jämställas med andra former av grov misshandel.
Dagens förbud mot så kallade bastuklubbar är en morallagstiftning som införts med hiv som svepskäl. Bastuklubbar är i andra länder viktiga ställen för hivinformation och kondomutdelning till män som söker tillfällig sex. Samhället bör inte anlägga synpunkter på frivilliga sexuella kontakter mellan vuxna. Arbetet mot hivspridning måste bygga på öppenhet, saklighet och respekt för sexualitetens olika uttrycksformer. Råd om säkrare sex måste vara realistiska, ickemoraliserande och bygga på en positiv sexualsyn. Detta är inte minst viktigt för att kunna nå fram till män som har sex med män en grupp vars sexualitet ännu idag fördöms och förföljs på många håll i samhället
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att bastuklubbslagen avskaffas Att smittskyddslagen ändras eller tas bort.
Att kunskaper om smittospridning av hiv och rådgivning för säkrare sex hålls på en kontinuerligt hög nivå hos ungdomsmottagningar, i skolhälsovården och mottagningar där hivtester och rådgivning tillhandahålls,
Att fördomsfri information om hiv och anda könssjukdomar alltid tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen,
Att det på några ställen i landet finns särskilda mottagningar dit män som har sex med män kan vända sig för hivtestning och hivrådgivning,
Transpersoner
Med transperson menar vi här personer som tidvis eller alltid definierar sig med ett annat kön än det som fastställdes vid födseln. Vi saknar idag en systematiskt och allmän vedertagen faktasamling av transpersoners livssituation i Sverige. Homosexuellas livsvillkor har undersöks av ett flertal statliga utredning men de omfattar inte transpersoner. Därför bör en utredning av transpersoners livssituation genomföras med det uttalade syftet att redovisa förslag till insatser som kan underlätta transpersoners livssituation. Några av de frågor som bör utredas är hur man bemöts bl.a. i vården, möjlighet till vård och utredning, definitioner och kategoriseringar m.m.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att transpersoners behov av stöd utreds i en statlig utredning.
Hot och våld
Ingen människa har rätt att hota eller våldföra sig på någon annan människa av någon anledning. Homo- och bisexuella samt transpersoner drabbas av hot och våld som motiverar särskilda insatser.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att polisen ordnar sin verksamhet så att de också kan motverka hot och våld mot homo-, bisexuella och transpersoner,
Att man rekryterar öppet homo-, och bisexuella poliser som kan arbeta brottsförebyggande och med internt och externt informationsarbete,
Att brottsförebyggande verksamheter i ökad utsträckning uppmärksammar hot och våld mot homo-, bisexuella och transpersoner,
Att samhället stöd till brottsofferjouren för homo- och bisexuella utökas kraftigt,
Att det initieras forskning av liknande slag för att få kunskap om hur hotbilden ser ut för transpersoner.
Diskriminering
Homosexuella socialdemokrater anser att alla människor har ett personligt ansvar för att motverka fördomar och homofobi. Ingen människa har rätt att diskriminera, förakta eller förskjuta en människa därför att denne är homosexuell. Varje människa själv har rätt att avgöra i vilken mån hon vill leva öppet med sin homo- eller bisexualitet. Målet är dock att samhällets värderingar skall ändras så att ingen behöver dölja sin homo- och bisexualitet. Homofobi är en överdriven rädsla för homosexuella vilket har sin grund i okunskap. Denna okunskap måste bekämpas med upplysning och rädslan dämpas genom synliggörande av homo- och bisexuella. Homofobi yttrar sig genom att homo- och bisexuella föraktas och diskrimineras.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att kommuner och landsting i sina personalpolitiska program fastslår att diskriminering i arbetslivet på grund av någons homosexualitet är oacceptabel och att homo-, bisexuella och transpersoner inte skall utestängas från någon typ av arbete enbart på grund av sin sexualitet eller självupplevda könsidentitet,
Att all offentligt finansierad personal som i sitt arbete har till uppgift att stödja och hjälpa enskilda homo-, bisexuella och transpersoner också har eller får en adekvat utbildning.
Äldre
Många äldre har växt upp under en tid där homosexualitet varit förbjudet, sjukdomsförklarat och fördomarna starka. Arbete och uppmärksamhet för äldre homo- och bisexuellas välbefinnande är mycket viktigt.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att kommunerna tar ansvar för att vårdpersonal som arbetar med äldre får en utbildning som uppmärksammar äldre homo- och bisexuellas behov,
Att äldreboende erbjuds för homo- och bisexuella, som eget gruppboende, del av servicehus/sjukhem och liknande, där det är möjligt och där efterfrågan finns.
Funktionshindrade
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att det tillhandahålls lämpligt informationsmaterial om HBT-personers situation som är anpassade till olika funktionshinder (syn- och hörselskador, läs och skrivsvårigheter etc.),
Att kommuner och andra myndigheter i sin interna utbildning av personer som arbetar med funktionshindrade också uppmärksammar de speciella behov som HBT-personer kan ha,
Att kommuner, landsting och statliga organ i sina kontakter med olika handikapporganisationer betonar att dessa organisationers ansvar för homo-, bisexuella medlemmar och medlemmar som är transpersoner.
Invandrare
Homosexuella socialdemokrater accepterar inte främlingsfientlighet och rasism. Homo- och bisexuella invandrare måste synliggöras och homofobi bland invandrare i Sverige motarbetas.
Homo-, bisexuella och transpersoner förtrycks i många länder och på olika sätt. I vissa länder är homosexuella handlingar – även mellan vuxna – förbjudna, medan det i andra länder finns ett mycket starkt socialt tryck mot homo-, bisexuella och transpersoner. Den här situationen innebär att många invandrare tar med sig en negativ syn på sin egen sexualitet och könsidentitet och ibland upplever starka skamkänslor inför denna.
Det är därför viktigt att integrationsarbetet också tar hänsyn till homo-, bisexuellas och transpersoners situation i det nya hemlandet. Ett viktigt inslag är givetvis att förmedla den officiella svenska synen på homo- och bisexualitet som en likvärdig samlevnadsform med heterosexualiteten. Men det är också viktigt att samhället hyser förståelse för den speciella situationen för många invandrare och också har kompetens att stötta en positiv utveckling för enskilda homo-, bisexuella och transpersoner.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att alla flyktingmottagningar lämnar information till asylsökande både om den svenska synen på homo- och bisexualitet och om att föreningar för homo-, bisexuella och transpersoner finns som kan stödja den enskilde asylsökande.
Att kommuners flyktingmottagning tar hänsyn till att det också finns homo-, bisexuella invandrare och invandrare som är transpersoner och därför anpassar sin information till detta förhållande,
Att de kommunala SFI-undervisningarna också uppmärksammar att det finns homo- och bisexuella elever och elever som är transpersoner, Att kommuner i sina kontakter med olika invandrarorganisationer betonar dessa organisationers ansvar för homo- och bisexuella medlemmar och medlemmar som är transpersoner.
Kultur och idrott
Kulturens roll är att beröra och berika. Kulturens roll är att upplysa, att underhålla, väcka tankar, känslor och verka identitetsstärkande. Stat, landsting och kommuner bör stödja kultur som har stor betydelse för homo- och bisexuellas självkänsla, gemenskap och möjlighet att föremedla erfarenheter till såväl andra homosexuella som heterosexuella. Homokulturen har ett egenvärde, men den kan också ses som ett medel för att nå sexualpolitiska mål.
Homosexuella socialdemokrater kräver
Att de som arbetar inom kultur och fritidsområdet utbildas till HBT-kompetens,
Att kultur och fritidsaktiviteter för homo- och bisexuella i alla åldrar uppmuntras och att kommunerna inser vikten av att homo- och bisexuella träffas för att under meningsfulla aktiviteter knyta sociala kontakter och skyddsnät,
Att idrottsrörelsen på allvar arbetar för att få bort homofobin ur idrottsrörelsen i staden. Att man ser till att idrottsledare och klubbansvariga utbildas i HBT-kompetens.
Internationellt
Kampen för homosexuellas frigörelse i olika länder hänger samman, dels eftersom antihomosexuella stämningar i andra länder påverkar situationen i det egna landet, dels därför att allt fler beslut som rör människor i olika länder tas i internationella organ. Detta är ett ömsesidigt beroende som kräver hänsyn och respekt och som är solidaritetens kärna. Solidaritet mellan världens alla homo- och bisexuella är en förutsättning för den homosexuella frigörelsen. Det är i samverkan vi bygger den homosexuella frigörelsen genom internationella kontakter på det mänskliga, sociala och organisatoriska planet. Därför är det viktigt att internationella organisationer för homosexuella får officiell status i olika organ som till exempel Europarådet, EU, Förenta nationerna. Med den ökade internationaliseringen blir det än viktigare att bevaka homosexuellas fri- och rättigheter utanför Sveriges gränser. Homosexuellas rättigheter är mänskliga rättigheter.
Vetenskap
Forskning om homosexualitet, lesbiskhet i synnerhet och i queer-teori, där homosexualitet inte ses som ett problem eller en avvikelse, har stor betydelse för att förbättra homo- och bisexuellas livsvillkor, exempelvis genom att ta fram fakta som underlättar arbetet med homosexuellas hälsa. Andra områden där forskningsinsatser behövs är homosexuellas historia, orsakerna till homofobi och hur homofobi kan motverkas.
Homosexuella socialdemokrater kräver:
Att forskningen om homosexuellas hälsa, homosexuell historia och orsaken till förtryck och homofobi stärks.
Religion
Många homo-, och bisexuella samt transpersoner bekänner sig till någon av våra religioner. Det är just i sin religösa tro som man hämtar den kraft och stöd som krävs för att kunna leva som öppet homo-, bisexuella eller transpersoner. Det finns också många människor inom olika religiösa sammanhang som arbetar mot de fördomar som drabbar HBT-personer. Allt för ofta ser vi dock exempel på motsatsen.
Vi menar att en religiös trosuppfattning aldrig får göras till en ursäkt för att nedvärdera homosexualitet eller förtrycka homo- och bisexuella- Fördomar förtjänar inte att respekteras bara för att de är religiöst grundade-. Homo- och bisexuella får inte osynliggöras, förtryckas eller förföljas av religiösa samfund, varken som samhällsgrupp eller som församlingsmedlemmar.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *